De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2. Materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Gebruiksrecht activa

Werken in constructie

Totaal

         

Stand per 31 december 2022

        

Aanschafwaarde

19.746

2.616

1.502

2.431

3.208

32

1.412

30.948

Cumulatieve afschrijvingen

-6.467

-1.123

-1.048

-1.511

-1.023

-1

-

-11.172

Boekwaarde

13.279

1.493

453

920

2.185

31

1.412

19.775

         

Mutaties in de boekwaarde

        

Investeringen

-

-

-

-

-

-

1.208

1.208

Ingebruikname

648

59

55

54

114

0

-931

0

Desinvesteringen

-27

0

0

0

-1

0

0

-28

Afschrijvingen

-335

-61

-64

-76

-79

-1

0

-616

Bijzondere waardeverminderingen

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige mutaties

-2

4

-7

2

3

0

-8

-8

Saldo

284

2

-15

-21

37

-1

269

556

         

Stand per 31 december 2023

        

Aanschafwaarde

20.252

2.678

1.549

2.485

3.320

32

1.682

31.999

Cumulatieve afschrijvingen

-6.688

-1.183

-1.111

-1.586

-1.098

-1

-

-11.667

Boekwaarde

13.564

1.495

438

900

2.222

31

1.682

20.332

De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.

Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).

Categorieën materiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

Dragen, geleiden en doorsnijden

Energie

Beheersen en communicatie

Beveiligen

Transfer

Gebruiksrecht activa

       

Terreinen

856

-

-

-

-

-

Aardebaan (incl. voorzieningen)

1.172

-

-

-

-

-

Gebouwen

252

-

-

-

-

31

Bovenbouw (incl. ballast)

3.658

-

-

-

-

-

Bruggen

3.992

-

-

-

-

-

Tunnels

2.027

-

-

-

-

-

Geluidschermen

461

-

-

-

-

-

Overwegen

193

-

-

-

-

-

Overige

954

-

-

-

-

-

Bovenleiding en draagconstructies

-

885

-

-

-

-

Onderstations/voedingsinstallaties

-

610

-

-

-

-

Hard- en software van de systemen voor de aansturing van de treindienst

-

-

133

-

-

-

Reizigersinformatiesystemen

-

-

47

-

-

-

Telecommunicatienetwerken

-

-

214

-

-

-

Overige communicatieapparatuur en hardware en software

-

-

44

-

-

-

Baanvak- en emplacementsbeveiliging (zoals: detectiesystemen, seinen en treinbeïnvloedingssystemen)

-

-

-

900

-

-

Perrons inclusief overkappingen

-

-

-

-

1.077

-

Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels)

-

-

-

-

486

-

Publieke aandeel in stationsgebouwen

-

-

-

-

405

-

Fietsenstallingen

-

-

-

-

255

-

Boekwaarde

13.564

1.495

438

900

2.222

31

Investeringen

De bruto investeringen in materiële vaste activa bedroegen in 2023 € 1.266 miljoen en zijn 17% hoger dan in 2022 (€ 1.082 miljoen). In de verloopstaat materiële vaste activa zijn de project gerelateerde kosten die niet voor activering in aanmerking komen van € 59 miljoen in mindering gebracht op de investeringen. Van het totaal aan bruto investeringen in 2023 is € 1.063 miljoen gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2022: € 859 miljoen) en € 203 miljoen door derden (2022: € 223 miljoen).

Ingebruikname

De in gebruik genomen vaste activa bedragen in 2023 € 931 miljoen en hebben onder andere betrekking op het aanleggen en vernieuwen van emplacementen, bovenbouwvernieuwingsprojecten, onderdoorgangen en bruggen. 

Gebruiksrecht activa

Onder de materiële vaste activa is ultimo 2023 begrepen een bedrag van € 30,8 miljoen (ultimo 2022: € 31,4 miljoen) inzake gebruiksrecht activa. ProRail heeft het economische, maar niet het juridische eigendom van deze gebruiksrecht activa. De canonbetalingen zijn bij het aangaan van de overeenkomst afgekocht, waardoor er geen sprake is van een leaseverplichting, zie ook Lease activa en leaseverplichtingen (Grondslagen).

Overige mutaties

Onder overige mutaties zijn overboekingen opgenomen tussen materiële vaste activa en immateriële vaste activa. Daarnaast zijn overboekingen opgenomen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten, waaronder met name herrubriceringen in verband met herbeoordeling van het economisch eigendom van de onderliggende activa.