De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3. Financiële vaste activa

Bedragen in miljoenen euro's

2023

2022

   

Latente belastingvorderingen

3

-

Overige vorderingen

2

-

Stand per 31 december 2023

5

-

Latente belastingvorderingen

Bedragen in miljoenen euro’s

'Nieuwe lijnen'

Afschrijvingen gebouwen

Jubileumvoorziening

Totaal

     

Stand per 31 december 2022

-

-

-

-

Verwerkt in winst en verliesrekening

1

2

1

3

Stand per 31 december 2023

1

2

1

3

Per ultimo 2023 heeft ProRail vastgesteld dat voldaan is aan de verslaggevingsvereisten met betrekking tot het opnemen van een latente belastingvordering. Hiertoe is een bedrag van EUR 3 miljoen verantwoord. Het deel van de opgenomen latente belastingvorderingen dat naar verwachting binnen 12 maanden na balansdatum verrekenbaar zal zijn bedraagt € 0,3 miljoen.

De tijdelijke verschillen betreffen de fiscale verwerking van de door de overheid ontvangen financiering, in 1970, voor de realisatie van een drietal nieuwe lijnen. Deze financiering was als agio verantwoord. Het verschil is ontstaan nadat de ontvangen financiering commercieel werd omgezet onder de Investeringsbijdrage. Fiscaal is dit niet gevolgd waardoor er commercieel een hogere verplichting aanwezig is.

Daarnaast geldt er voor gebouwen fiscaal een afschrijvingsbeperking. Fiscaal wordt afgeschreven tot bodemwaarde (WOZ), commercieel geldt deze afschrijvingsbeperking niet. Hierdoor is de boekwaarde van de betreffende materiele vaste activa commercieel lager dan de fiscale boekwaarde.

Bij de jubileumvoorziening worden de verschillen voornamelijk veroorzaakt door de verschillende aannames die voor de waardering worden toegepast, wat resulteert in een hogere commerciële boekwaarde van de voorziening.

Overige vorderingen

Bedragen in miljoenen euro's

Overige vorderingen

Totaal

   

Stand per 31 december 2022

-

-

Mutaties

  

Toevoegingen

2

2

Gefactureerde termijnen

-

-

Stand per 31 december 2023

2

2

ProRail B.V. heeft ultimo 2023 een vordering op Hof van Twente verantwoord van € 2 miljoen. De vordering heeft betrekking op de overeengekomen bijdragen van Hof van Twente in het kader van de “Realisatieovereenkomst acht openbare NABO's te Hof van Twente”, waarbij de vordering in tien jaarlijkse termijnen betaald zal gaan worden. Het kortlopende deel van deze vordering is € 0,2 miljoen.